NY Generalforsamling 2020

19. maj 2020 20:20 , af Lars Pedersen

Der indkaldes til ordinær generalforsamling, tirsdag den 9. juni kl. 19.30 på terrasen ved klubben.  

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være sendt til

bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem

bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år, som

ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Kort bestyrelsens beretning for 2019

3) Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019 og forslag til budget for 2020

4) Kontingent 2020 

5) Valg af bestyrelse

    Valg af formand (på valg for en 2-årig periode )

    Valg af kasserer (Ikke på valg i år)

    Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (alle nuværende medlemmer af bestyrelsen er villige til genvalg)

    Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (nuværende suppleanter er villige til genvalg)

6) Valg af revisor og revisorsuppleant (evt. genvalg)

7) Eventuelt

Nuværende bestyrelse er sammensat således:

Formand: Peter Rydahl

Kasserer: Kirsten Bjerregaard

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Lise Fritzbøger, Birgitte Park, Margit Fritzbøger og Jeanne Schuldt

Suppleanter: Lars Pedersen og Lars Juncker