Generalforsamling 2019

16. februar 2019 11:00 , af Peter Rydahl

Der indkaldes til ordinær generalforsamling, søndag den 17. marts  kl. 10 i Klublokalerne på 1. sal i Hornbækhallen.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være sendt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning for 2018

3) Fremlæggelse af revideret regnskab for 2018 og forslag til budget for 2019

4) Fastsættelse af kontingent

5) Behandling af indkomne forslag:

    Ifølge vedtægternes § 6 Kontingent:

    ”Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet skal være betalt senest 1.februar.”

   Det har vist sig uhensigtsmæssigt at udsende kontingentopkrævninger i januar måned. Klubbens kasserer

   bruger uhensigtsmæssigt meget tid på rykkere i løbet af foråret.

   Bestyrelsen foreslår § 6 ændret således:

   Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet skal være betalt senest den 1. marts.

6) Valg af bestyrelse

    Valg af formand (ikke på valg i år)

    Valg af kasserer (Kirsten Bjerregaard er villig til genvalg)

    Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (alle nuværende medlemmer af bestyrelsen er villige til genvalg)

    Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (nuværende suppleanter er villige til genvalg)

7) Valg af revisor og revisorsuppleant (evt. genvalg)

8) Eventuelt

 

Nuværende bestyrelse er sammensat således:

Formand: Peter Rydahl

Kasserer: Kirsten Bjerregaard

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Lise Fritzbøger, Birgitte Park, Margit Fritzbøger og Jeanne Schuldt

Suppleanter: Lars Pedersen og Lars Juncker